GTC

Algemene voorwaarden van EthicLine GmbH

1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle leveringen door EthicLine GmbH (hierna EthicLine genoemd) aan consumenten (§ 13 BGB). Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

2. contracterende partij

Het koopcontract is afgesloten met:

EthicLine GmbH
Berliner Straße 52e
D-38104 Braunschweig
Register rechtbank: Braunschweig
Register nummer: HRB 210016

Voor vragen, klachten en bezwaren staat onze klantenservice op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur per e-mail ter beschikking op info@happyfoiegras.com.

3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Vergissingen voorbehouden.

3.2 Door in de laatste stap van het bestelproces op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Wanneer u een bestelling plaatst bij EthicLine, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en een opsomming van de gegevens (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van uw aanbod, maar is alleen bedoeld om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen. De orderbevestiging bevat ook onze algemene voorwaarden, die je ook altijd kunt inzien.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product naar u verzenden en de verzending aan u bevestigen met een tweede e-mail (orderbevestiging). Er komt geen koopovereenkomst tot stand voor producten van dezelfde bestelling die niet worden vermeld in de orderbevestiging.

4. annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

EthicLine GmbH
Berliner Straße 52e
D-38104 Braunschweig
E-mail info@happyfoiegras.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voor producten uit de productgroepen Clean Foie Gras nemen wij de directe kosten van de retourzending voor onze rekening.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan.

Uitzonderingen

Het recht op annulering geldt niet voor contracten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aangepast zijn aan de persoonlijke behoeften van de consument,
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd,
  • voor de levering van goederen die door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
  • voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd,
  • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten
  • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

5 Prijzen en verzendkosten

5.1 De prijzen vermeld op de productpagina's zijn inclusief wettelijke BTW en andere prijscomponenten.

5.2 Naast de vermelde prijzen berekenen wij een vast tarief voor levering: 10 €.

Levering binnen Duitsland is gratis vanaf een bruto winkelwagenwaarde van 50,00 €.

De verzendkosten worden duidelijk aangegeven op de productpagina's, in het winkelmandsysteem en op de bestelpagina.

6 Levering

6.1 Levering geschiedt per expressdienst. Raadpleeg onze website voor de actuele voorwaarden.

7 Betaling

7.1 Betaling kan worden gedaan met creditcard, Shopify Payments of PayPal.

7.2 U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld door een rechtbank of onbetwist zijn of schriftelijk door ons zijn erkend.

7.3 U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

8 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9 Verlenen van rechten, klantbeoordelingen

Indien de gebruiker besluit een klantbeoordeling te schrijven, verleent hij EthicLine een exclusieve licentie, onbeperkt in tijd en plaats, voor het verdere gebruik van de klantbeoordeling voor elk doel online of offline. EthicLine zal zich inspannen om altijd de auteur te vermelden (tenzij de auteur heeft aangegeven anoniem te willen blijven), maar behoudt zich het recht voor om deze vermelding in te korten of weg te laten. EthicLine behoudt zich het recht voor om een recensie niet of slechts voor een beperkte periode op de website weer te geven en in te korten of te wijzigen. Daarnaast zijn de beoordelingsrichtlijnen van toepassing. Klantbeoordelingen geven alleen de mening van de klant weer. De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van EthicLine.

10. aansprakelijkheid voor gebreken

Als het gekochte artikel een gebrek vertoont, kan de klant nakoming achteraf eisen (herstel van gebreken of vervangende levering). Als de nakoming achteraf mislukt, kan de koper zich terugtrekken uit het contract, de aankoopprijs verminderen of schadevergoeding eisen in het geval van een niet onbelangrijk defect. De overdracht van deze aanspraken van de koper is uitgesloten.

Tenzij hieronder anders vermeld, zijn alle verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. EthicLine is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan; in het bijzonder is EthicLine niet aansprakelijk voor winstderving of voor andere financiële verliezen van de klant. Voor zover de aansprakelijkheid van EthicLine is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of in geval van persoonlijk letsel. Bovendien is het niet van toepassing als de klant aanspraken maakt op grond van §§ 1, 4 Productaansprakelijkheidswet.

Indien EthicLine door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot vergoeding van materiële schade beperkt tot de typisch geleden schade.

Indien de nakoming achteraf geschiedt in de vorm van een vervangende levering, is de koper verplicht de eerst geleverde goederen binnen 30 dagen aan EthicLine te retourneren. Indien de zaken niet binnen deze termijn door EthicLine zijn ontvangen, heeft EthicLine het recht vergoeding te verlangen voor de eerst geleverde zaken en deze af te schrijven van het voor betaling bestemde betaalmiddel.

De verjaringstermijn bedraagt vierentwintig maanden, gerekend vanaf de levering.

11 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens van onze klanten

Informatie die wij van u ontvangen helpt ons om uw winkelervaring bij EthicLine te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We gebruiken deze informatie voor de verwerking van bestellingen, de levering van goederen en het leveren van diensten, evenals voor de verwerking van betalingen (in het geval van aankoop op rekening ook voor noodzakelijke controles). Zo geven we, indien nodig, ook uw telefonische en/of elektronische contactgegevens door aan onze geautoriseerde bezorgers.

We gebruiken uw gegevens ook om met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en marketingaanbiedingen, om onze gegevens bij te werken en om uw klantaccounts bij ons te onderhouden en bij te werken, om inhoud weer te geven zoals verlanglijstjes of klantbeoordelingen en om producten of diensten aan te bevelen die interessant voor u kunnen zijn.

We gebruiken je informatie ook om onze winkel en ons platform te verbeteren, om misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen of om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere diensten namens ons uit te voeren.

Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik door EthicLine van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van bestellingen, de registratie voor de e-mailnotificatiedienst en het indienen van een online recensie, is te vinden in het privacybeleid.

12 Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.


Tekst van het contract

De tekst van het contract wordt opgeslagen op onze interne systemen. U kunt de Algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. De bestelgegevens en de Algemene voorwaarden worden u per e-mail toegestuurd.